Anmeldelse av Enevald Flåten
18.01.2005 14:00
Til

Bergen Politikammer
Postboks 285
5804 BERGEN
Anmeldelse for overtredelse av straffeloven § 135 a

Anmeldte: Enevald Flåten, c/o Levende Ord Bibelsenter, Postboks 352, 5826 Bergen
Levende Ord TV, Postboks 352, 5826 Bergen

Anmelder: Torstein Dahle, Torborg Nedreaas gate 18, 5006 Bergen


Undertegnede vil med dette anmelde Enevald Flåten, stifter og leder av menigheten Levende Ord Bibelsenter, og TV-stasjonen Levende Ord TV for overtredelse av straffeloven § 135 a. Gjennom TV-sendinger av Enevald Flåtens vekkelsesmøter har TV-stasjonen en rekke ganger formidlet nedsettende og forhånende omtale av homofile mennesker. Et "høydepunkt" i så måte var sendingen søndag 21. november 1999, der Enevald Flåten bl.a. uttalte følgende under en omtale av homofile som lever i partnerskap:

"grisene vet bedre, kaninene vet bedre"... (enn de homofile).
Ved å rangere homofile mennesker lavere enn griser og kaniner, sender han ut til sine seere et sterkt forhånende syn på homofile. Ifølge sin Internett-side har Levende Ord TV en potensiell seerkrets på 245.000 mennesker over 13 år. Fjernsynet er et spesielt sterkt medium. Med sin rolle som leder av menigheten Levende Ord har Enevald Flåten meget stor gjennomslagskraft hos et stort antall mennesker. Når han på denne måten tar menneskeverdet fra en bestemt gruppe av befolkningen, vil det kunne ha meget store konsekvenser.
I intervju med TV 2 tirsdag 23. november 1999 sa Enevald Flåten at utsagnet hans ikke var spontant. Det var planlagt. Vi snakker altså ikke om en "tilfeldig" glipp, men om en bevisst valgt formulering.

Jeg minner om den forskningsrapporten som NOVA (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring) har utført på oppdrag fra Barne- og familiedepartementet, og som ble framlagt tidligere i år. Den bygde bl.a. på en spørreundersøkelse der 2.987 lesbiske og homofile besvarte spørreskjemaet. Et av de mest oppsiktsvekkende funn i undersøkelsen er at 27 prosent av unge menn og 25 prosent av unge kvinner mellom 16 og 24 år oppgir at de har forsøkt å ta sitt eget liv en eller flere ganger. Dette er atskillig mer enn for ungdom i sin alminnelighet - antageligvis omkring 3 ganger høyere enn i den generelle ungdoms-befolkningen. Det er på det rene at Levende Ord Bibelsenter har en betydelig rekruttering blant unge mennesker.
Det må antas at Enevald Flåtens TV-sendte utsagn har et stort nedslagsfelt, og at han som leder av menigheten oppfattes som særlig autoritativ. Det er derfor grunn til å frykte at hans uttalelser gjennom Levende Ords TV-kanal kan medvirke til fatale handlinger, både ved at slike utsagn raserer selvbildet til homofile som tar hans forkynnelse på alvor, og ved at utsagnene sprer nedsettende og aggressive holdninger hos dem som oppfatter seg selv som heterofile. Den virksomheten som Enevald Flåten driver gjennom Levende Ord TV, innebærer et åpenbart brudd på straffeloven § 135 a:

"..den som ved uttalelse eller annen meddelelse som framsettes offentlig eller på annen måte spres blant allmennheten, truer, forhåner eller utsetter for hat, forfølgelse eller ringeakt en person eller en gruppe av personer på grunn av deres trosbekjennelse, rase, hudfarge eller nasjonale eller etniske opprinnelse. Tilsvarende gjelder slike krenkelser overfor en person eller en gruppe på grunn av deres homofile legning, leveform eller orientering."
Det at en religiøs leder hevder å kunne belegge sine hatefulle og forhånende uttalelser med bibel-sitater, kan ikke frita ham fra straffeansvar. F. eks. sier det seg selv at man ikke kan tillate at en kristen leder oppfordrer til å drepe mennesker som har en annen religion, selv om vedkommende kan henvise til 5. Mos. 13, 6-10, der det heter (dette og senere sitater er fra Bibelselskapets 1966-utgave):
"Om din bror, din mors sønn, eller din sønn eller din datter eller din hustru i din favn eller din venn, som du har så kjær som din egen sjel - om noen av disse lokker deg i lønndom og sier: La oss gå bort og dyrke andre guder - sådanne som du og dine fedre ikke har kjent, da skal du ikke samtykke og ikke høre på ham; du skal ikke spare ham og ikke ynkes over ham og ikke skjule ham, men du skal slå ham i hjel; du skal selv være den første som løfter hånden mot ham for å avlive ham, og siden skal hele folket gjøre det samme. De skal stene ham, så han dør..."
Heller ikke kan man godta at det oppfordres til drap under henvisning til 3. Mos. 20, 10, der det heter:
"Når en mann driver hor med en annen manns hustru - med sin nestes hustru, da skal de begge late livet, både mannen og kvinnen som har drevet hor."
Eller at det oppfordres til drap under henvisning til 5. Mos. 22, 23-24:
"Når en pike som er jomfru, er trolovet med en mann, og en annen mann treffer henne i byen og ligger hos henne, så skal dere føre dem begge ut til byens port og stene dem til døde, piken fordi hun ikke skrek om hjelp i byen, og mannen fordi han krenket sin nestes hustru.."
Det finnes utallige bibelsteder som kan brukes som påskudd til å begå forbrytelser og til å gå til de verste former for overgrep mot andre mennesker. Det sier seg selv at det ikke kan godtas at en religiøs leder skal kunne tillate seg hva som helst, bare fordi vedkommende kan vise til noen bibelsteder.
Dersom man godtar atferd som i seg selv innebærer overtredelse av § 135 a, under henvisning til retten til å misjonere for sin religiøse tro, åpner det for at straffeloven generelt kan settes til side av religiøse mennesker. Det kan få de mest dramatiske konsekvenser, jf. blant annet de foranstående sitater.

I det foreliggende tilfellet kan Flåten og Levende Ord TV heller ikke henvise til bibelsteder, idet det ikke finnes bibelsteder som rangerer griser og kaniner foran homofile mennesker.

Video-opptak av den omtalte TV-sendingen søndag 21. november 1999 dokumenterer de grove uttalelsene som ble avgitt fra Enevald Flåtens side.

På dette grunnlag anmelder jeg Enevald Flåten og Levende Ord TV for overtredelse av straffeloven § 135 a.

Med hilsen
Torstein Dahle